© Hördegård & Svahn Reklambyrå AB

Medlem i SBR

Byggingenjörerna

Hem

Energi

Energideklaration / energiberäkningar


Energiberäkning

Idag är det stort focus på Energihushållning, de nya kraven i BBR är formulerade som krav på byggnadens maximala energianvändning  per golvarea, Atemp, som i sin tur leder till att redan vid projektering måste följande beaktas låga värmeförluster, effektiv värmeanvändning, lågt kylbehov, effektiv elanvändning.

Byggherrens ansvarar  blir att redovisa i en s k Energiberäkning, redan i samband med Samrådsmötet.

Kommuner, myndigheter, beställare kan kräva infiltrationen redovisas  i den färdiga byggnaden, vilken är en avgörande parameter i Energiberäkningen.


Energideklaration

Nya byggnader skall energideklareras senast inom två år från brukstagandet.

Om bygganmälan är gjord före förste januari 2009, behöver inte detta göras.

Vid försäljning skall alltid byggnadsägaren låta upprätta en energideklaration.

Det är alltid byggnadsägaren som ansvarar för att energideklarationen görs - gäller i tio år.

Företaget som upprättar en energideklaration skall vara ackrediterat som kontrollorgan vilket görs av SWEDAC, samt att minst en person hos företaget, som upprättar energideklarationer, är certifierad  av  exempelvis SITAC.

K Aronsson Byggkonsult AB

SC0313-11